https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/issue/feed Вісник Університета банківської справи 2020-03-12T15:07:14+02:00 Тяжкороб Ірина Володимірівна visnuk@ubs.edu.ua Open Journal Systems <p>ДВНЗ «Університет банківської справи» видає збірник «Вісник Університету банківської справи» (сайт збірника: <a href="visnuk.ubs.edu.ua">visnuk.ubs.edu.ua</a>). У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.</p> https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/166 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОХОДІВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 2020-03-12T15:07:14+02:00 Ірина Ткачук tkachuk.iryna.it@gmail.com <p>Мета статті — здійснити дослідження правових і теоретичних основ доходів інститутів громадянського суспільства в Україні. Подано авторське розуміння категорії «фінансові ресурси інститутів громадянського суспільства».<br>Розглянуто основні нормативно-правові акти України, що регламентують діяльність неурядових організацій в Україні та надають їм право отримувати доходи з різних джерел. Висвітлено особливості фінансового забезпечення різних видів інститутів громадянського суспільства в Україні. Досліджено наукові підходи до класифікації доходів інститутів громадянського суспільства, на підставі чого сформульовано авторське бачення класифікації джерел фінансового забезпечення діяльності неурядових організацій України. Обґрунтована необхідність об’єднання всіх фінансових надходжень інститутів громадянського суспільства у п’ять великих груп: Власні кошти; Державні кошти; Надходження від благодійності; Надходження від господарської діяльності; Інші надходження, що створює основу для подальших теоретичних і аналітичних досліджень фінансового забезпечення діяльності та розвитку організацій громадянського суспільства в Україні.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/167 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ 2020-02-03T21:10:08+02:00 Сергій Колодій kolodii_sergei@ukr.net Леся Гаряга garyaga@ukr.net Інна Кочума innkoc@gmail.com <p>Запропоновано концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів держави. Досліджено сутність і класифікацію збалансованості фінансових ресурсів держави. Збалансованість фінансових ресурсів держави пропонується трактувати як відповідність між сукупністю грошових засобів, що надійшли в розпорядження центральних і місцевих органів виконавчої влади у процесі формування фінансових ресурсів держави, і сукупністю грошових засобів, що направляються на різні цілі під час їхнього використання. Індикаторами збалансованості фінансових ресурсів держави визначено: баланс зведеного бюджету; обсяг державного боргу; залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР). Обґрунтовано основні загальні та спеціальні положення концепції інституціонального регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави. Детально&nbsp; охарактеризовано окремі аспекти спеціальних положень концепції інституціонального регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави. Виділено ключові проблеми формування, виконання, збалансування і забезпечення безперебійного фінансування фінансових ресурсів держави. Розроблено пропозиції щодо вжиття заходів і використання відповідних інструментів для вдосконалення управління фінансовими ресурсами держави.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/168 ТЕОРІЇ КУРСОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИКИ ОБМІННОГО КУРСУ 2020-02-03T21:12:04+02:00 Наталія Швець shvetzn@ubs.edu.ua Дмитро Полагнин polagnyn@ukr.net <p>Проблеми визначення оптимального валютного курсу і прогнозування його впливу на економічні процеси вимагають пошуку нових підходів до дослідження фундаментальних і прикладних моделей курсоутворення в умовах сфери впливу різних інтересів суб’єктів економічних відносин. З методологічного погляду, для вивчення теорій валютного курсу в процесі реалізації валютно-курсової політики можна використовувати різні підходи. Розглянуто політичний та емпіричний підходи до використання теорій курсоутворення. Зазначено переваги і недоліки кожного окремого підходу і його вплив на політику обмінного курсу. Описано теоретичні моделі формування валютного курсу, його прогнозування в короткостроковому і довгостроковому періодах. Окремо зазначено покоління моделей, які пояснюють валютні кризи. Означено проблеми дослідження курсоутворення в контексті виникнення взаємовиключних ідей. Доведено, що на практиці можуть втілюватись ті підходи до курсоутворення, які формуються під певні цілі економічної політики і реалізуються відповідно до умов та інтересів.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/169 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКАХ РОЗВИТКУ 2020-02-03T21:13:21+02:00 Геннадій Бортніков gbortnikov@guf.gov.ua <p>Національні банки розвитку здатні працювати ефективно, реалізуючи свої стратегічну місію. Проте створення національного банку розвитку можливе на базі одного або кількох наявних банків, що дозволяє заощадити час і ресурси. У разі ухвалення політичного рішення постане питання про належний корпоративний устрій, що запобігатиме провалам. Однією з передумов успішного залучення ресурсів на ринку і розміщення коштів у дохідні активи є організація та управління з дотриманням сучасних стандартів корпоративного устрою. Держава здатна показати себе ефективним власником, запобігаючи політизації бізнесу банку розвитку в інтересах окремих олігархічних кіл або заради короткострокових вигід. Високу культуру управління забезпечить набір належних процедур відбору, оцінки і винагороди вищих керівників державних банків, у чому вирішальною є роль наглядової ради. Одним із ключових критеріїв відбору на посади керівників банку має бути бездоганна репутація претендентів. Витрати на утримання вищих керівників (членів правління) мають бути обґрунтованими, ураховуючи не лише рівень оплати на ринку, а й масштаби і результати діяльності банку. Використано дані звітності керівництва про винагороду, оприлюднені національними банками розвитку Східної Європи. Статус державного банку вимагає високого рівня розкриття інформації про схеми винагороди, обґрунтування рівня оплати вищих керівників і директорів.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/170 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 2020-02-03T21:14:16+02:00 Наталія Козьмук Kozmuk_natalia@ukr.net Мар’яна Решетник kylunuchg3@gmail.com <p>З’ясовано, що зайнятість населення є важливим показником соціального прогресу суспільства. Зайнятість населення можна розглядати як сукупністю відносин, пов’язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями, як безпосередньо процес забезпечення робочими місцями та як відносну категорію, тобто ступінь участі працездатного населення в суспільній праці, яка приносить дохід. Установлено, що з розвитком ринкової економіки і загострення проблем зайнятості у світовій економіці в умовах НТР нетипові форми зайнятості витісняють стандартну зайнятість. Визначено, що на рівень зайнятості впливають як макроекономічні чинники (соціально-економічний устрій, політика держави), так і чинники, які залежать від певного способу, мети форми організації виробництва, рівня розвитку продуктивних сил. Зазначено, що винагорода праці виступає однією з важливих передумов ефективної зайнятості людини. При цьому ефективною може визнаватися зайнятість, яка забезпечує ефективність використання наявних трудових ресурсів та їх найбільш повне залучення у процесі суспільного виробництва, забезпечуючи максимальне задоволення особистих і суспільних потреб населення.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/171 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 2020-02-03T21:15:16+02:00 Оксана Мельник kylunuchg3@gmail.com <p>Представлено результати узагальнення підходів до визначення стратегії та обґрунтовано доцільність розширення інваріантної структури стратегії капіталізації, яку можна представити як зв’язок таких елементів «стратегічний контекст — стратегічний процес — зміст стратегії — стратегічні орієнтації». У такій змістовній постановці цю новацію імплементовано в авторську логіку дослідження капіталізації підприємства, що дозволило актуалізувати низку питань, які є пріоритетними щодо управлінського фокусування на процесах і результатах капіталотворення за сучасних умов діяльності. Новизна авторського підходу полягає в розширенні змістовних меж дослідження процесів капіталотворення, що пов’язано зі зміною пріоритетних форм капіталу з матеріально-фінансових на нематеріальні його види. Більш складною стає природа капіталотворення, яка виходить за межі економіки підприємства і стає міждисциплінарною. Забезпечення економічних результатів шляхом забезпечення зростання фундаментальної та ринкової цінності підприємства стають залежними від якості стратегічного процесу та змісту стратегії, які визначаються стратегічним контекстом і стратегічними орієнтаціями.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/172 ЗАСТОСУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ БЕТТИНГОВИХ СТАРТАПІВ В ІНВЕСТУВАННІ ГАЛУЗЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 2020-02-03T21:16:41+02:00 Олег Паньків oleg585750@gmail.com <p>Розглянуто теоретико-методологічні засади перспективних управлінських рішень щодо ефективності залучень фінансових ресурсів, а також щодо ініціювання i безпосереднього створення принципово нових джерел фінансування розвитку енергоорієнтованих стартапів. Визначено роль і місце галузей інноваційного енергозбереження та альтернативних джерел енергопостачання у складній системі енергонезалежності країни. Окреслено шлях та основні напрями дослідження і розробки моделей вирішення вищезазначеної задачі. У рамках пошуку оптимізаційних рішень запропоновано використовувати принципи наявного статистично-математичного апарату, маркетингових досягнень і досягнень у мережевому розвитку, які мають місце у прогнозно-ігровому (букмекерсько-біржовому) бізнесі. Проведено аналогове порівняння принципових моделей, у ході якого визначено наявні типи енергоорієнтованих стартапів. Запропоновано також окремий напрям у рамках економічного пошуку, сформульовано його профільні ознаки. Розглянуто тип моделі, властивої для умов України. В основі пошуку і дослідження покладено запропонований автором метод порівняння стратегій із залучення фінансових ресурсів у ігровий бізнес, природа якого має подібний процес щодо математичного дослідження операцій. Для розв’язання досліджуваної задачі запропоновано застосувати властивість закону емерджентності. Аналіз проведено на конкретному прикладі функціонування тендерної процедури, а саме організації державних закупівель. За принципом аукціонно-змагального характеру «на пониження» з обов’язковим дотриманням емерджентно-орієнтованих вимог розглянуто імітаційну модель вирішення досліджуваної теми. Ціллю статті є розгляд і аналіз пропозиції автора щодо звернення окремої уваги на таке важливе явище, як постійне утворення різниці між очікуваною ціною та кінцевою договірною ціною. В основу моделі розв’язку покладено системне поєднання цього явища з адміністративним стимулюванням упроваджень і реалізацій виключно енергоінноваційних проєктів. Поєднання<br>цих двох моментів покладено в основу оптимізаційної політики потенційного формування і ведення державної програми щодо пошуку та стимулювання джерел фінансування енергостартапів.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/173 УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БАНКУ 2020-02-03T21:17:54+02:00 Вероніка Ковальчук covveron@ukr.net Дмитро Орліков dmitrij.orlikov@gmail.com Вікторія Орлікова orlikovavika@gmail.com <p>Для побудови банку майбутнього важливим є забезпечення ефективної інноваційної діяльності банків. Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад системи управління стратегічним розвитком банку і формування науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності сучасного банку. Проаналізовано види і напрями застосування цифрових технологій, готовність персоналу ефективно реалізовувати цифрову модель розвитку банку. Установлено, що банки переживають революцію в галузі продуктів, послуг і способів їх надання, технологій ідентифікації клієнтів і зв’язку, біометричних технологій для підвищення рівня безпеки і надійності ідентифікації. Тому банк майбутнього — це такий банк, який добре розуміє потреби своїх клієнтів, активно розробляє і впроваджує технології безконтактного локально орієнтованого сервісу і має бездоганну організацію служби бек-офісу, пропонуючи своїм клієнтам обслуговування дистанційно та через інноваційні філії / відділення. Запропоновано формування інноваційної стратегії в напрямі Банк 3.0 як найефективніший спосіб досягнення максимального розвитку банківської установи в сучасних умовах.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/174 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У БАНКАХ УКРАЇНИ 2020-02-03T21:19:31+02:00 Наталія Швець shvetzn@gmail.com Ярослав Омельчук iaroslav.omelchuk@gmail.com <p>Досліджено передумови для посилення внутрішніх контрольних процедур у банках України. Визначено основні підходи до організації системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням регуляторних вимог Національного банку України. Проаналізовано основні способи і напрями впровадження внутрішніх контрольних процедур у діяльності банківських установ України. Класифіковано основні види внутрішнього контролю, що мають бути регламентовані та впроваджені у діяльності банківських установ. Наведено критерії для оцінки системи внутрішнього контролю банківськими установами і Національним банком України. Розглянуто основні вимоги Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України і банківських групах, затвердженого Національним банком України 2019 року, зокрема визначено десять основних змін щодо організації внутрішнього контролю, які суттєво вплинуть на діяльність банківських установ України. Проаналізовано компоненти системи внутрішнього контролю і запропоновано основні критерії, що можуть&nbsp; використовуватись банківськими установами для оцінки якості та ефективності системи внутрішнього контролю.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/175 УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 2020-02-03T21:24:33+02:00 Уляна Грудзевич ugrudzevuch@ukr.net <p>Зміни економічної ситуації породжують нові вимоги до регулювання капіталу банків України і впровадження рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. Проаналізовано дотримання банківськими установами чинних вимог до капіталу і виявлено, що здебільшого вимоги до нормативів капіталу дотримуються, обсяги власного капіталу, статутного капіталу і регулятивного капіталу зростають, а результати стрес-тестування Національним банком України у 2018—2019 рр. вказують на скорочення потреби в капіталі вітчизняних банків. Досліджено нові вимоги Національного банку України: щодо нормативу достатності основного капіталу та адекватності регулятивного капіталу; буферів капіталу; нових капітальних інструментів; зміни структури регулятивного капіталу. Установлено, що їх запровадження гарантуватиме стале економічне зростання без ризиків втрат для бізнесу і домогосподарств, дасть змогу формувати належний запас капіталу, забезпечить поглинання збитків під час поточної діяльності банків, посилить стійкість окремих банків і системи в цілому до можливих шоків.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/176 СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2020-02-03T21:26:05+02:00 Тетяна Путінцева t.putintseva111@gmail.com <p>Досліджено підходи до визначення сутності ліквідності комерційних банків. Наголошено на значущості забезпечення ліквідності комерційних банків. Проаналізовано і критично оцінено ступінь висвітлення проблематики ліквідності загалом і ліквідності комерційних банків зокрема в економічній літературі. Наведено авторське тлумачення сутності ліквідності комерційних банків. Побудовано класифікацію різновидів ліквідності комерційних банків із використанням загальновживаних і запропонованих автором класифікаційних ознак. Наведено характеристику активів комерційного банку. Розглянуто співвідношення між ліквідністю і платоспроможністю комерційних банків. З’ясовано чинники, що зумовлюють ліквідність комерційних банків, а також питання, пов’язані з банківською ліквідністю: визначено сутність, мету, методи управління та регулювання ліквідності. А також&nbsp; запропоновано рекомендації управління ліквідністю банку, що забезпечує підвищення ефективності роботи банку. Крім цього, проаналізовано основні теоретико-методологічні особливості управління ліквідністю банків у сучасних умовах. Визначено основні поняття, суть та значення ліквідності для банків, необхідність її регулювання та управління. Розглянуто риси ліквідності з моменту її зародження до сучасного формату. У результаті визначено основні сутнісні характеристики, якими наділена ліквідність. Зазначено основні<br>принципи, якими має керуватися у своїй діяльності банк, щоб запобігти надмірному підвищенню ризику ліквідності. Підсумовано, що ліквідність комерційного банку здебільшого визначається такими якісними чинниками, як структура і стабільність ресурсної бази.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/177 РОЗВИТОК РИТЕЙЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 2020-02-03T21:27:07+02:00 Олена Сідельник helen.sidelnuk@gmail.com Іванна Кошельник koshelnyki@gmail.com <p>Досліджено суть ритейлу, обґрунтовано, що банківський ритейл є процесом створення і реалізації доступного, всеохоплюваного та зрозумілого переліку продуктів і послуг, які надає банківська установа для максимального кола споживачів, які мають на меті їх отримати. Визначено, що в сьогоднішніх умовах ефективна діяльність і конкурентоспроможність будь-якого комерційного банку більшою мірою забезпечується впровадженням нових, соціально орієнтованих послуг шляхом розширення сфери ритейлу з використанням інноваційних технологій. Проаналізовано діяльність АТ «Ощадбанк» у сегменті банківського ритейлу. Визначено, що розвиток банківської діяльності в Україні характеризується тенденціями використання цифрових технологій та універсалізації фінансoво-економічних відносин, тому за таких умов перспективними напрямами для подальшого розвитку банківського ритейлу в Україні є: подальше удосконалення дистанційного обслуговування клієнтів; забезпечення цілодобової діяльності контакт-центру банку; підвищення ефективної роботи фронт-офісу за допомогою використання в діяльності системи «єдиного вікна»; партнерство між банківськими установами і ритейл-компаніями. Розвиток зазначених перспективних напрямів дасть можливість у подальшому охопити банківським установам практично усі сфери ринку фінансових послуг.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/178 ОПЕРАТИВНИЙ І СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 2020-02-03T21:28:03+02:00 Наталія Ткаченко tkachenko_nt@ukr.net Людмила Селіверстова drls25@ukr.net <p>З’ясовано цільові орієнтири страхової компанії та здійснено їхню класифікацію з урахуванням різних критеріїв, а саме: за ступенем важливості, можливістю вимірювання, строками реалізації, ступенем охоплення та поставленою метою. Обґрунтовано значущість контролінгу як системи, що покликана забезпечити як координаційну, методичну та інформаційну підтримку менеджменту компанії у процесі ухвалення управлінських рішень, так і оцінювати внутрішні можливості та резерви страховика в умовах ризикового середовища.<br>Визначено сутність, специфічні ознаки і завдання стратегічного контролінгу в діяльності страхової компанії задля забезпечення конкурентних переваг, фінансової стійкості та ефективного її розвитку. З’ясовано інструментальну базу стратегічного контролінгу. Представлено основні елементи оперативного контролінгу та унаочнено основні його інструменти, що використовуються у практичній діяльності страховиків. Акцентовано увагу на основних відмінностях між стратегічним та оперативним контролінгом страховика в розрізі таких позицій, як: цільова спрямованість, часовий горизонт, наявність альтернатив, широта охоплення, напрям роботи, джерельна база, ступінь деталізації, точність оцінок<br>та рівень структуризації проблем.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/179 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 2020-02-03T21:28:55+02:00 Ірина Тяжкороб ira.tyazhkorob@gmail.com Тетяна Марканич taniamarkanych@gmail.com <p>Виділено напрями розвитку соціального інвестування у вітчизняних банках з урахуванням зарубіжного досвіду, які полягають у вдосконаленні механізму державного регулювання процесу соціального інвестування; удосконаленні механізму взаємодії державних, регіональних органів влади і бізнес-структур, зокрема банків, а також удосконаленні механізму соціального інвестування в банківській структурі. Акцентовано увагу на доцільності вдосконалення податкового законодавства, яке регулює благодійництво; ухвалення проєкт-документа «Концепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні» та єдиних стандартів нефінансової звітності суб’єктів господарювання; організації ринку зелених облігацій. Наголошено, що для підвищення ефективності менеджменту корпоративної соціальної відповідальності банків доцільними є подальша імплементація принципів<br>корпоративної соціальної відповідальності, підвищення рівня інформаційної відкритості банків; розширення переліку фінансових послуг банків, обумовлених соціальними та екологічними чинниками.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/180 ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 2020-02-03T21:32:22+02:00 Василь Скупейко ira.tyazhkorob@gmail.com Олена Вознюк ira.tyazhkorob@gmail.com Світлана Лихолат ira.tyazhkorob@gmail.com <p>Наголошено, що недосконалість і невизначеність податкового законодавства відбиваються перш за все на змісті прав і свобод громадян країни. Відповідно, ефективне управління економікою, податкове регулювання можуть бути реалізовані тільки при об’єднанні і взаємодії інтересів особистості й держави, дотриманні принципу взаємної відповідальності.<br>Розглянуто правові основи оподаткування доходів фізичних осіб. Визначено, що Податковий кодекс України не забезпечує оптимального вирішення питань щодо оподаткування доходів і зборів із доходів фізичних осіб, оскільки основне податкове навантаження щодо податку на доходи фізичних осіб лягає на громадян, котрі не мають високих доходів. Основним недоліком Податкового кодексу є найбільша у світі кількість податків із доходів фізичних осіб, що ускладнює прозорість податків та їх нарахування як платниками податків, так і спеціалістами податкової служби. За результатами досліджень наукових фінансових і правових джерел сучасного періоду та аналізу податкового законодавства України зроблено висновки і пропозиції щодо удосконалення податку з доходів фізичних осіб, зокрема в частині перегляду основних положень Податкового кодексу щодо кількості<br>податків і системи оподаткування, що відповідає міжнародним стандартам.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/181 МЕТОДИ І МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 2020-02-03T21:33:14+02:00 Лариса Гриценко gricenko-l@ukr.net Ірина Боярко gricenko-l@ukr.net Катерина Шамкало gricenko-l@ukr.net <p>Систематизовано та узагальнено визначення понять «фінансовий стан» і «фінансовий аналіз», запропоновано їхнє авторське трактування, згідно з яким фінансовий аналіз — це комплексна поточна оцінка фінансового стану, яка здійснюється на основі фінансової звітності та надає прогноз на найближчу і більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри діяльності підприємства. Здійснено контент-аналіз визначення поняття «фінансовий аналіз». Проведено детальний аналіз основних методів і методик аналізу фінансового стану, наведено їхні характеристики, виділено переваги і недоліки. Обґрунтовано доцільність і досліджено особливості використання певних методів і методик для аналізу фінансового стану малих підприємств. Установлено, що більшість методів і прийомів аналізу фінансового стану базуються на коефіцієнтному аналізі. Зроблено висновок про потребу розроблення диференційованого підходу до встановлення нормативних значень фінансових показників для підприємств різних видів економічної діяльності.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/182 ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО ЗВІТУ ДО АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ 2020-02-03T21:34:23+02:00 Ольга Карпачова olga.owlblack@gmail.com <p>Складання і представлення аудитором додаткового звіту до аудиторського комітету є відносно новим поняттям та завданням для українських суб’єктів аудиторської діяльності. Однією з основних проблем оформлення додаткового звіту є те, що суб’єкти аудиторської діяльності в Україні були не готові до такого звіту. Тому не дивно, що в перший рік, коли Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» почав вимагати від аудиторів такий звіт, то більшість аудиторів складали його неправильно. Методологія оформлення звітів відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та українського законодавства завжди є актуальним питанням для суб’єктів<br>аудиторської діяльності. Розглянуто історію створення аудиторського комітету. Визначено актуальність складання додаткового звіту до аудиторського комітету. Проаналізовано вимоги до оформлення додаткового звіту відповідно до чинного законодавства України і Міжнародних стандартів аудиту. Проаналізовано помилки суб’єкта аудиторської діяльності при складанні додаткового звіту. Сформовано і запропоновано рекомендації щодо уникнення помилок при складанні додаткового звіту до аудиторського комітету.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/183 ПРОЄКТНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КВЕСТІВ 2020-02-03T21:35:19+02:00 Лариса Ноздріна larisa@pancha.lviv.ua <p>Описано значення туристичної сфери як важливої складовою економіки нашої держави, що функціонує в умовах гострої світової конкуренції. Зазначено, що адаптація туристичної сфери до вимог сталого розвитку вимагає сучасних проєктних підходів до впровадження на макрорівні інноваційних туристичних послуг. Досліджено засади розвитку туристичної галузі економіки як зовнішнього середовища реалізації проєктів, проаналізовано ринок туристичних послуг в Україні та м. Львові зокрема. Зазначено, що Львів — один із провідних культурних центрів Східної Європи, місто з високим рівнем інфраструктури, сервісу та безпеки і місто з подіями світового рівня. Визначено місце проєктів квестів у загальній системі класифікації туристичних проєктів на засадах сталого туризму. Запропоновано підходи до створення інноваційних туристичних проєктів, продуктом яких є квести. Класифіковано<br>проєкт туристичного вебквесту за: 1) технологією (проєкт Інтернет-технологій); 2) видом продукту (вебресурс), класом продукту (Інтернет-портал); 3) діяльністю (розроблення). Зазначено, що проєкт розроблення вебквесту є комбінованим: і туристичним, й ІТ одночасно. На прикладі запропонованого квесту «Знайди лева» описано концепцію проєкту.&nbsp;</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/184 ОЦІНЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 2020-02-03T21:36:16+02:00 Олександра Гірна hirnaoleksandra@gmail.com Ілона Карпяк ilona.k2310@gmail.com <p>Тіньова економіка притаманна всім без винятку економічним системам світу. Проте збільшення частки тіньової економіки створює значні перешкоди для зростання в економічній і соціальний сферах, конкурентоспроможності та інтеграції країни в міжнародний економічний простір. Дослідження масштабів тінізації є складним завданням, яке потребує великої кількості різних методів. Це пов’язано з тим, що тіньова економіка має прихований характер і проявляється по-різному залежно від сфери функціонування, що породжує складності оцінювання її частки в національній економіці. Проведено ідентифікацію переваг і недоліків методів оцінювання рівня тіньової економіки та кількісний аналіз чутливості соціально-економічного розвитку національних економік до впливу тіньової економіки. Статистично підтверджено висновок про те, що в розвинутих країнах фіксуються найнижчі рівні тіньової економіки, натомість найбідніші країни мають переважно екстремальні частки тіньового сектору економіки. Кореляційно-регресійний аналіз виявив, що серед показників соціально-економічного розвитку країн одним із найбільш чутливих до негативного впливу рівня тіньової економіки попереднього періоду є сумарний внутрішній кредит у&nbsp; приватний сектор.</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/185 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І РОЗВИТКУ КАДРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 2020-02-03T21:37:20+02:00 Микола Вознюк ma.voznyuk@gmail.com Роман Богів rbogiv@gmail.com <p>Розглянуто особливості еволюції фінансового сектору, зміну методів надання його послуг і взаємовідносин зі своїми споживачами. Беручи до уваги підвищення вимог до кадрів у фінансовій системі країни, окреслено нові завдання перед системою професійної підготовки і розвитку кадрів фінансового сектору економіки. Окреслено перспективи і загрози використання технологій в інституціях фінансового сектору. Використано формат SWOT-аналізу для конкретизації та виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у сфері професійної підготовки кадрів фінансового сектору. Сформульовано основні компетенції, що повинні бути притаманні працівникам системи кадрового забезпечення фінансового сектору економіки. Запропоновано дорожню карту розвитку компетенцій і професійної підготовки кадрів фінансового сектору економіки, що включає етапи розвитку, характеристику навичок і вмінь, а також необхідні заходи для набуття зазначених компетенцій. Як етапи розвитку виділено: студент-новачок, студент-професіонал, етап професійної адаптації, професіонал і досвідчений професіонал. Студентський період формування компетенцій розділено на два етапи, що пояснюється відмінністю між навичками студентів молодших і старших курсів. Разом з тим важливе місце в потрібних заходах для набуття зазначених компетенцій займають інноваційні методи навчання, оскільки для сучасного спеціаліста не достатньо одного лиш запам’ятовування, потрібні методи, що спонукатимуть студентів до пошуку нових знань самостійно та усвідомлено. Зроблено висновки, що під<br>впливом швидких змін у сучасному світі формування компетенцій кадрів фінансового сектору вимагає використання нетрадиційних методів. Саме заклади вищої освіти повинні позиціонуватися і реально функціонувати як джерела здобуття та накопичення нових, унікальних знань, мають відповідати всезростаючим вимогам «споживачів знань».</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/186 ТЕOРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РOЗВИТКУ ПЕРСOНАЛУ 2020-02-03T21:38:12+02:00 Ірина Жеребило k.lavriv11@gmail.com Христина Лаврів k.lavriv11@gmail.com <p>Присвяченo дoслідженню прoблеми рoзвитку персoналу. Рoзкритo сутність системи, наведено її види і напрями. Визначено, що рoзвитoк персoналу вивчався щодо двoх підхoдів дo визначення йoгo сутнoсті — індивідуальнoї й oрганізаційнoї, з пoзицій яких аналізується цей складний сoціальнo-екoнoмічний фенoмен. З’ясовано, що розв’язання практичних прoблем, пoв’язаних із системoю рoзвитку персoналу, вимагає, перш за все, прoведення ґрунтoвних теoретичних дoсліджень. Розкрито складoві прoцесу рoзвитку персoналу організації, визначено суб’єкт і oб’єкт. Виявлено переваги від наявнoсті системи рoзвитку персoналу в організації. Також у дослідженні наведено структуру цілей і завдань<br>рoзвитку персoналу. З’ясовано, щo метoю рoзвитку персoналу є підвищення йoгo інтелектуальнoгo пoтенціалу за допомогою інвестицій у людський капітал. Проаналізовано взаємoзв’язок системи рoзвитку між персoналoм і стратегією управління кoмпанією. Таким чином, виявлено, що кoжнoму варіантові стратегії управління oрганізації відпoвідає певний варіант стратегії рoзвитку персoналу.&nbsp;</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK/article/view/187 ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 2020-02-03T21:39:15+02:00 Козьмук Наталія Kozmuk_natalia@ukr.net Карина Власенко karinaa.vlasenko@gmail.com <p>Розглянуто функції та завдання управління в цілому і персоналу зокрема, визначено його цілі. Виявлено, що для того, щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне — людських. Доведено, що коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрій обов’язково відбиваються на результатах. З’ясовано, що в Україні склалася ситуація, де управлінню персоналом не приділяється достатньо уваги, технологія розроблення і ухвалення кадрових рішень є недосконалою і науково необґрунтованою, у більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної ефективності в управлінні персоналом. Висвітлено особливості управління персоналом як системи. Виявлено, що система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, ухвалення й реалізації управлінських рішень. Значне місце у статті посідає соціальне управління, куди входить управління трудовим колективом і соціальна структура персоналу. Обґрунтовано створення соціально-психологічного клімату в колективі.&nbsp;</p> 2019-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 Вісник Університета банківської справи