Інформація для авторів

До публікації приймаємо статті, які відповідають таким вимогам

1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.

2. Матеріал статті не повинен бути опублікованим раніше або представленим до опублікування в іншому виданні.

3. Стаття повинна бути написана українською або англійською мовами, ретельно вичитана автором, відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності) відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, а саме (все подається з нового рядка):


зліва індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
зліва коди класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (не менше 3 кодів);

– назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівняти по центру сторінки);
– прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання, е-mail, ORCID ID (все вирівняти по правому краю сторінки);

– анотація (вирівняти по ширині сторінки). Зауважте, що публікація українською мовою супроводжується анотацією англійською мовою (Abstract) обсягом не менше, ніж 1 800 знаків з пробілами (включно з ключовими словами); кожна публікація англійською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менше, ніж 1 800 знаків з пробілами, включаючи ключові слова; анотація оригіналу статті має бути обсягом не менше, ніж 150 слів (1 000 знаків);

– ключові слова (5-8 слів);

– опис кількісних параметрів статті - Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; бібл.: 6 (англійською мовою - Formulas: 0; fig.: 1; tabl.: 1; bibl.: 6)

Зауважте, що назва статті, відомості про автора/авторів, анотація, ключові слова, кількісні параметри статті подаються послідовно двома мовами - спочатку мовою оригіналу статті, а потім іншою мовою.

– основний зміст статті, який повинен містити взаємопов’язані розділи, які починаються вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом:

  • Вступ (постановка проблеми в загальному варіанті і її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також із важливими науковими і практичними завданнями, з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність);
  • Аналіз досліджень і постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається);
  • Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів);
  • Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, який виникає унаслідок упровадження наукових результатів. Перспективи подальших науко-
    вих розробок у цьому напрямі);
  • Список використаної літератури, складений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). Список використаних джерел має містити не менше, ніж 10 найменувань. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті порядковий номер першоджерела проставляють у квадратних дужках. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До списку літератури додається її переклад англійською мовою (References), де розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних українських і російських видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках — англійською мовою. Назва статей допускається транслітерацією, згідно з правилами транслітерації (Постанова від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»). Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку цитування в тексті (а не за абеткою).


4. Обсяг статті має становити не менше, ніж 10 сторінок формату А4, набраних шрифтом «Times New Roman», 14 кеглем (розмір шрифту), через 1,5 інтервалу, верхнє і нижнє поля — 1,5 см, ліве — 3 см, праве — 1 см, абзацний відступ — 1 см.
5. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки нумерувати. Слова друкувати без переносів.
6. Усі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки — Graph або Excel. Весь графічний матеріал повинен бути чорно-білого кольору, заповнення виконувати штрихуванням. При створенні діаграм, графіків потрібно використовувати шрифт «Times New Roman», 12 кегль (розмір шрифту). Математичні формули мають бути чіткими, із загальноприйнятим використанням символів, написані за допомогою текстового редактора Microsoft Word із застосуванням шрифту Symbol при написанні математичних символів і грецьких букв. При наборі складних формул слід застосовувати Редактор формул. Усі символи повинні пояснюватися.
7. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) — мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у тому разі, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.
8. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер і короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті.
9. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом «Times New Roman», 12 кеглем. Таблиці не повинні виходити за межі полів сторінки.
10. За наявності ілюстрацій їх доцільно додатково подавати окремими файлами того формату, в якому вони були виготовлені. Якщо ілюстрації виконані у програмі «Corel Draw», то потрібно надати файли у форматі *.cdr. Якщо ілюстрації відскановані — то у форматі *.tif і т. п.
11. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Під кожною таблицею і рисунком має бути зазначено джерело. Для подання джерела потрібно використовувати шрифт «Times New Roman», 10 кегль (розмір шрифту).
12. У кінці статті автор має вказати, що надсилає її лише для публікації у збірнику «Вісник Університету банківської справи», поставити підпис і дату.
13. Статтю автор має подати в електронному форматі.
14. До статті додають довідку про автора (авторів).
15. Наукова редколегія здійснює внутрішнє і зовнішнє рецензування статті. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто авторові на доопрацювання або відхилено. Статті, що оформлені з відхиленнями від вказаних вимог, редакція не розглядатиме. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті.
Статтю, довідку про автора (ів) і скановану рецензію надсилати на електронну адресу редакції: visnuk@ubs.edu.ua.
Публікації Вісника захищені міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені в будь-якій формі без письмового дозволу видавця.

У Довідці про автора треба вказати:
1) прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів);
2) науковий ступінь, учене звання, посаду, установу;
3) назву статті та її обсяг;
4) вказати потребу у паперовому варіанті збірника (вартість виготовлення одного примірника на замовлення автора становить 485 грн. Розсилання авторських примірників здійснюється за рахунок авторів);
5) точну поштову адресу (з поштовим індексом), контактні телефони;
6) електронну скриньку (вона має містити прізвище автора), яка буде зазначена у збірнику.